Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh P

26 tháng 11 2022 16:19

câu hỏi

Hiện nay tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bác. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi bác hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bác cháu là 121 tuổi.Tính tuổi mỗi người hiện nay

 Hiện nay tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bác. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi bác hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bác cháu là 121 tuổi.Tính tuổi mỗi người hiện nay


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 11:53

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Tổng và hiệu Bài giải chi tiết: Ta có: Tuổi cháu là: 121:11=11 tuổi Tuổi bác là: 11x4=44 tuổi Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Minh C

09 tháng 1 2023 09:40

<p>hhghh</p>

hhghh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ex III: Write the missing words 1. We.....................pupils 2. She ...................nine years old 3. It .......................a car 4. They ................dogs 5. He..................at home now 6. You .................funny 7. I .....................eleven years old 8. Hurry up! We.................late 9. It ..................hot today 10. My father ..............a doctor 11. The children ...................at school 12. He ............fine 13. I ............hungry 14. My mother ............in the bedroom 15. It .............five o'clock 16. She ...........prettty 17. Messi ................... a football player 18. The flowers ..............pink

6

Lihat jawaban (2)