Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc N

14 tháng 4 2020 14:39

câu hỏi

Hi , My name is Nghi . What 's your name ?


0

1


Hunjiin H

15 tháng 4 2020 02:16

Oh!- Hello!? My name's Khánh!?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

s trong arives đọc là z, iz hay s thế

10

Lihat jawaban (1)

Put the correct forms of the following verbs 6. Every year, my dad .............(have) a vacation on the beach with his uncle

1

Được xác nhận