Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng K

29 tháng 4 2020 02:38

câu hỏi

Hi guy,what is your name?My name is Khoa,i like banana and pizza,i can sing and can dance but i cannot skip.What do you can and cannot?


0

4


Phan P

30 tháng 4 2020 01:36

Hello ! My name is Tra . I like hamburger 🍔 and apple . I can dance , sing ,..... I can't skiing.

Nguyễn L

30 tháng 4 2020 03:21

hello. My name is Hoang Vu. I like watermalon and hamburger. I can dance. I cannot sing and swim

Dao N

30 tháng 4 2020 05:06

Helo guy,what is your name?My name is khanh ,I like bananas and hamburger.i can sing,I run a bicycle.what do you can and can’t

Tan N

04 tháng 5 2020 15:17

Hi! My name Tan, I like chicken and apple. OH! I can sing dance ! How old are you? I’m 14 years old. Ok! Bye!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like cauliflower?

0

Lihat jawaban (6)