Square root
VBT
Calculator
magnet

Cường C

10 tháng 10 2022 12:16

câu hỏi

Helppp

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 04:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Cường C</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p><strong>a) </strong>A={x∈Z| |x|&lt;4}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ={x∈Z|–4&lt;x&lt;4}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ={–3;–2;–1;0;1;2;3}</p><p><strong>b) </strong>B={x∈Q|(2x–1)(x<sup>2</sup>–5x+6)=0}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;={x∈Q|(2x–1)(x–2)(x–3)=0}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;={x∈Q|2x–1=0 hoặc x–2=0 hoặc x–3=0}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;={x∈Q|x=1/2 hoặc x=2 hoặc x=3}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;={1/2;2;3}</p><p><strong>c) </strong>B={x∈Z|x=3k với k∈Z, –1&lt;k&lt;5}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ={x∈Z|x=0; x=3; x=6; x=9; x=12}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ={0;3;6;9;12}</p><p><strong>d) </strong>D={x∈N|x<sup>2</sup>&lt;50}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;={x∈N| |x|&lt;√50}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;={x∈N| –√50&lt;x&lt;√50}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;={0;1;2;3;4;5;6;7}</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Cường C

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) A={x∈Z| |x|<4}

        ={x∈Z|–4<x<4}

        ={–3;–2;–1;0;1;2;3}

b) B={x∈Q|(2x–1)(x2–5x+6)=0}

         ={x∈Q|(2x–1)(x–2)(x–3)=0}

         ={x∈Q|2x–1=0 hoặc x–2=0 hoặc x–3=0}

         ={x∈Q|x=1/2 hoặc x=2 hoặc x=3}

         ={1/2;2;3}

c) B={x∈Z|x=3k với k∈Z, –1<k<5}

        ={x∈Z|x=0; x=3; x=6; x=9; x=12}

        ={0;3;6;9;12}

d) D={x∈N|x2<50}

         ={x∈N| |x|<√50}

         ={x∈N| –√50<x<√50}

         ={0;1;2;3;4;5;6;7}

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)