Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 14:55

câu hỏi

help

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Đường thẳng song song.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a, Các cặp góc so le trong : M<sub>4</sub> và N<sub>2</sub> ; M<sub>3</sub> và N<sub>1.</sub></p><p>Các cặp góc đồng vị : M<sub>1</sub> và N<sub>1</sub>; M<sub>2 </sub>và N<sub>2</sub> ; M<sub>4</sub> và N<sub>4</sub> ; M<sub>3</sub> và N<sub>3</sub></p><p>c, M<sub>4</sub>=N<sub>4</sub>=50° (Đồng vị)</p><p>N<sub>2</sub>=M<sub>2</sub>=50° (Đồng vị)</p><p>N<sub>1</sub>=180°-M<sub>4</sub>=180°-50=130° (trong cùng phía)</p><p>N<sub>1</sub>=M<sub>1</sub>=130° ( Đồng vị)</p><p>N<sub>1</sub>=N<sub>3</sub>=130°(Đối đỉnh)</p><p>M<sub>1</sub>=M<sub>3</sub>=130° (Đối đỉnh)</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập thuộc Chương Đường thẳng song song.

Bài giải chi tiết:

a, Các cặp góc so le trong : M4 và N2 ; M3 và N1.

Các cặp góc đồng vị : M1 và N1; M2 và N2 ; M4 và N4 ; M3 và N3

c, M4=N4=50° (Đồng vị)

N2=M2=50° (Đồng vị)

N1=180°-M4=180°-50=130° (trong cùng phía)

N1=M1=130° ( Đồng vị)

N1=N3=130°(Đối đỉnh)

M1=M3=130° (Đối đỉnh)

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận