Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh T

05 tháng 7 2023 03:14

câu hỏi

help me !!!

help me !!!

alt

8

1


Lương T

06 tháng 7 2023 08:06

<p>phần a này</p><p>đặt A= xy+x<sup>2</sup>y<sup>2</sup>......(bạn tự viết nhé)</p><p>với x = -1 và y = 1 có</p><p>x<sup>3</sup>+y<sup>3</sup>=(-1)<sup>3</sup>+1<sup>3</sup></p><p><sup>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</sup>=0</p><p>=) A=0&nbsp;</p><p>vậy xy+x<sup>2</sup>y<sup>2</sup>...... (tự viết)=0</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

phần a này

đặt A= xy+x2y2......(bạn tự viết nhé)

với x = -1 và y = 1 có

x3+y3=(-1)3+13

              =0

=) A=0 

vậy xy+x2y2...... (tự viết)=0

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận