Square root
VBT
Calculator
magnet

85 D

20 tháng 10 2022 02:50

câu hỏi

help giai pt

help giai pt

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 03:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 9<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>√(x^2-4x+4)-1=2x</p><p>=&gt;√(x^2-4x+4)=2x+1</p><p>=&gt;2x+1≥0 và x^2-4x+4=(2x+1)^2</p><p>=&gt;x≥-1/2 và x^2-4x+4=4x^2+4x+1</p><p>=&gt;x≥-1/2 và 3x^2+8x-3=0</p><p>=&gt;x≥-1/2 và x=1/3 hoặc x=-3(L)</p><p>S={1/3}</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Toán 9
Bài giải chi tiết: 

√(x^2-4x+4)-1=2x

=>√(x^2-4x+4)=2x+1

=>2x+1≥0 và x^2-4x+4=(2x+1)^2

=>x≥-1/2 và x^2-4x+4=4x^2+4x+1

=>x≥-1/2 và 3x^2+8x-3=0

=>x≥-1/2 và x=1/3 hoặc x=-3(L)

S={1/3}

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận