Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

19 tháng 10 2022 03:31

câu hỏi

helo

helo

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 03:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ẩn D,</p><p>Đây là một bài tập môn Toán 12</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn B</p><p>Vì&nbsp;số&nbsp;cạnh&nbsp;của&nbsp;hình&nbsp;lăng&nbsp;trụ&nbsp;phải&nbsp;là&nbsp;một&nbsp;số&nbsp;chia&nbsp;hết&nbsp;cho&nbsp;3,&nbsp;trong&nbsp;các&nbsp;đáp&nbsp;án&nbsp;chỉ&nbsp;có&nbsp;2016&nbsp;chia&nbsp;hết&nbsp;cho&nbsp;3.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ẩn D,

Đây là một bài tập môn Toán 12

Bài giải chi tiết:

Chọn B

Vì số cạnh của hình lăng trụ phải là một số chia hết cho 3, trong các đáp án chỉ có 2016 chia hết cho 3.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn lim

6

Được xác nhận