Square root
VBT
Calculator
magnet

Trọngg H

13 tháng 3 2023 12:19

câu hỏi

He (work) for that company five years ago

He (work) for that company five years ago


3

1


Tuệ K

13 tháng 3 2023 14:13

<p><strong>has worked</strong></p>

has worked

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Long goes ( comfort/sail)........at the weekend.

4

Được xác nhận