Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

11 tháng 10 2022 04:08

câu hỏi

He doesn’t mind……………….. my mother with the housework everyday. A. help B. to help C. helping D. to helping


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 14:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- mind + VING</p><p><strong>=&gt; Đáp án cần chọn: C. helping</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

- mind + VING

=> Đáp án cần chọn: C. helping

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

X. Complete the questions with question words. Điền từ để hỏi thích hợp vào chỗ trống. 1. did she go to the doctor? - Because she had a splitting headache. 2..........does he teach in the high school? - English. 3........did Nam leave home yesterday? - At 7 o'clock. 4.........does she often do exercises? - After she finishes her homework. 5........... roses do they plant in the garden? - I don't know, just some. 6..........does she learn about in computer science class? - Computer. 7............is your mother doing in the kitchen? - She is cooking. 8............sports does Mai like playing after school? - Badminton. 9.............do you go to the movies? - Twice a week. 10 ..........do they stay? - In a hotel on Apple street.

12

Lihat jawaban (1)