Square root
VBT
Calculator
magnet

Dang T

04 tháng 4 2020 01:20

câu hỏi

Has Tom finished the work?


5

1


Nè N

01 tháng 7 2020 13:35

Had the work been finished by Tom?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

we (do).........the homework every day

15

Được xác nhận