Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê S

15 tháng 8 2022 02:01

câu hỏi

has là gì


15

2


Mkt I

15 tháng 8 2022 03:45

has là thể chia thì của động từ nguyên mẫu have VD: She has a dog hoặc I have a ruler

Lê S

15 tháng 8 2022 03:46

cảm ơn bạn rất nhiều

Trần N

Đã được trả lời 3 ngày trước

<p>has dùng cho danh từ của he/she/it</p><p>vd:</p><p>(+)he has got a dog.</p><p>(-)he hasn't got a dog.</p><p>(?)há he got a dog?</p>

has dùng cho danh từ của he/she/it

vd:

(+)he has got a dog.

(-)he hasn't got a dog.

(?)há he got a dog?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)&gt;0

0

Được xác nhận