Square root
VBT
Calculator
magnet

Aziz O

25 tháng 8 2021 09:44

câu hỏi

halooo


7

1


Nguyễn A

29 tháng 8 2021 00:56

looo bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 3: Tìm x∈Z, biết: b) 2(x−8)+3(x+7)=10

3

Được xác nhận