Square root
VBT
Calculator
magnet

Hạnh H

08 tháng 5 2023 11:39

câu hỏi

hai thứ ruộng thu hoạch được 32 tại số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất bằng 3/5 số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

hai thứ ruộng thu hoạch được 32 tại số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất bằng 3/5 số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?


7

2


Lê M

08 tháng 5 2023 14:28

<p>Tổng số phần bằng nhau là:</p><p>3+5=83+5=8</p><p>Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất là:</p><p>32:8∗3=1232:8∗3=12 (tạ)</p><p>Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai là:</p><p>32−12=2032−12=20 (tạ)</p>

Tổng số phần bằng nhau là:

3+5=83+5=8

Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất là:

32:8∗3=1232:8∗3=12 (tạ)

Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai là:

32−12=2032−12=20 (tạ)

Mai T

09 tháng 5 2023 12:55

<p>Thửa ruộng 1 thu số tạ thóc là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;32 : (3 + 5) x 3 = 12 ( tạ )</p><p>Thửa ruộng 2 thu số tạ thóc là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;32 : (3 + 5) x 5 = 20 ( tạ )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số : thửa ruộng 1 : 12 tạ</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;thửa ruộng 2 :20 tạ</p>

Thửa ruộng 1 thu số tạ thóc là:

     32 : (3 + 5) x 3 = 12 ( tạ )

Thửa ruộng 2 thu số tạ thóc là:

     32 : (3 + 5) x 5 = 20 ( tạ )

                           Đáp số : thửa ruộng 1 : 12 tạ

                                             thửa ruộng 2 :20 tạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123444=23333334÷[158];134

1

Lihat jawaban (1)