Square root
VBT
Calculator
magnet

Trường N

19 tháng 1 2023 05:31

câu hỏi

Hai người cùng xuất phát với vận tốc v từ hai địa điểm A và B cách nhau một đoạn đường là S. Người thứ nhất đi từ A về B đã chia đường đi thành 4 chặng bằng nhau, vận tốc đi ở chặng sau gấp 2 lần vận tốc đi ở chặng liền trước. Người thứ hai đi từ B về A đã chia thời gian đi thành 4 khoảng bằng nhau, vận tốc đi ở khoảng thời gian sau gấp 2 lần vận tốc đi trong khoảng thời gian liền trước. a. Tìm vận tốc trung bình của mỗi người trên cả quãng đường đi. b. Ai là người đến đích của mình sớm hơn, sớm hơn bao nhiêu?

Hai người cùng xuất phát với vận tốc v từ hai địa điểm A và B cách nhau một đoạn đường là S. Người thứ nhất đi từ A về B đã chia đường đi thành 4 chặng bằng nhau, vận tốc đi ở chặng sau gấp 2 lần vận tốc đi ở chặng liền trước. Người thứ hai đi từ B về A đã chia thời gian đi thành 4 khoảng bằng nhau, vận tốc đi ở khoảng thời gian sau gấp 2 lần vận tốc đi trong khoảng thời gian liền trước. a. Tìm vận tốc trung bình của mỗi người trên cả quãng đường đi. b. Ai là người đến đích của mình sớm hơn, sớm hơn bao nhiêu?


25

1


Đàm T

19 tháng 1 2023 08:14

<p>Tí nx mình gửi đáp án cho</p>

Tí nx mình gửi đáp án cho

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

4

Được xác nhận