Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

16 tháng 12 2022 00:47

câu hỏi

Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bây theo hai hướng khác nhau.Một chiI chuyển với tốc độ 450lm/h theo hướngTâyvà chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch so với hướng

Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bây theo hai hướng khác nhau.Một chiI chuyển với tốc độ 450lm/h theo hướngTâyvà chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch so với hướng 

 


9

1


Phương T

16 tháng 12 2022 07:30

<p>Gọi A và B lần lượt là vị trí của hai máy bay sau khi cất cánh 90 phút.</p><p>Đổi 90 phút = 1,5 giờ.</p><p>Sau 90 phút (tức là sau 1,5 giờ) chiếc máy bay di chuyển theo hướng tây đi được quãng đường là: 450.1,5 = 675 km, tức là OA = 675 km.</p><p>Sau 90 phút (tức là sau 1,5 giờ) chiếc máy bay di chuyển theo hướng lệch bắc 25° về phía tây đi được quãng đường là: 630.1,5 = 945 km, tức là OB = 945 km.</p><p>Ta có ˆAOB=90o−25o=65oAOB^=90o−25o=65o .</p><p>Áp dụng định lí côsin cho tam giác OAB ta có:</p><p>AB<sup>2</sup> = OA<sup>2</sup> + OB<sup>2</sup> – 2.OA.OB.cos &nbsp;= 675<sup>2</sup> + 945<sup>2</sup> – 2.675.945.cos65<sup>o</sup> ≈ 809 494,8</p><p>⇒ AB = √809&nbsp;494,8≈899,7809&nbsp;494,8≈899,7 .</p><p>Vậy sau 90 phút hai máy bay cách nhau khoảng 899,7 km.</p>

Gọi A và B lần lượt là vị trí của hai máy bay sau khi cất cánh 90 phút.

Đổi 90 phút = 1,5 giờ.

Sau 90 phút (tức là sau 1,5 giờ) chiếc máy bay di chuyển theo hướng tây đi được quãng đường là: 450.1,5 = 675 km, tức là OA = 675 km.

Sau 90 phút (tức là sau 1,5 giờ) chiếc máy bay di chuyển theo hướng lệch bắc 25° về phía tây đi được quãng đường là: 630.1,5 = 945 km, tức là OB = 945 km.

Ta có ˆAOB=90o−25o=65oAOB^=90o−25o=65o .

Áp dụng định lí côsin cho tam giác OAB ta có:

AB2 = OA2 + OB2 – 2.OA.OB.cos  = 6752 + 9452 – 2.675.945.cos65o ≈ 809 494,8

⇒ AB = √809 494,8≈899,7809 494,8≈899,7 .

Vậy sau 90 phút hai máy bay cách nhau khoảng 899,7 km.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận