Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

17 tháng 12 2022 12:26

câu hỏi

hai mũ 5 - hai mũ 3 =

hai mũ 5 - hai mũ 3 =


6

2


Bảo N

17 tháng 12 2022 15:46

<p>= 2³ ( 2² -1)</p><p>= 8 ( 4 -1)</p><p>= 8.3 = 24</p>

= 2³ ( 2² -1)

= 8 ( 4 -1)

= 8.3 = 24

Thiện T

20 tháng 12 2022 13:50

<p>2^5 - 2^3=32-8=24</p><p>Vậy 2^5 - 2^3=24</p>

2^5 - 2^3=32-8=24

Vậy 2^5 - 2^3=24

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận