Square root
VBT
Calculator
magnet

Cam N

29 tháng 11 2019 12:52

câu hỏi

Hai điện tích bằng nhau,đặt trong không khí cách nhau 4cm thì lực tương tác là O,9N.Độ lớn mỗi điện tích


0

1


Nhi N

19 tháng 12 2019 00:35

q1=q2=4*10^-7; -4*10^-7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật dao động điều hòa với chu kì T=2s ,biên độ A=4cm. Tại thời điểm t vật có v=2π cm/s thì vật cách vị trí cân bằng một khoảng là bao nhiêu

6

Lihat jawaban (1)

Một bánh xe xích có trọng lượng 45000N diện tích tiếp xúc của các bạn xích xe lên mặt đất là 1,25 m² tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất

4

Được xác nhận