Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết N

29 tháng 1 2023 11:49

câu hỏi

Hai cửa hàng A và B cùng bán sách theo giá ghi trên bìa sách. Để thu hút khách hàng, cửa hàng A hạ giá 20% của giá ghi trên bìa ; cửa hàng B hạ giá hai lần, lần 1 hạ 10% của giá ghi trên bìa, lần 2 hạ tiếp 10% của giá trước đó. Nếu em đi mua sách thì em sẽ vào cửa hàng nào để mua được sách rẻ hơn ?

Hai cửa hàng A và B cùng bán sách theo giá ghi trên bìa sách. Để thu hút khách hàng, cửa hàng A hạ giá 20% của giá ghi trên bìa ; cửa hàng B hạ giá hai lần, lần 1 hạ 10% của giá ghi trên bìa, lần 2 hạ tiếp 10% của giá trước đó. Nếu em đi mua sách thì em sẽ vào cửa hàng nào để mua được sách rẻ hơn ?


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 10:07

Được xác nhận

<p>Chào em Tuyết N,</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi giá ghi trên bìa sách là x (đồng)</p><p>Giá sau khi giảm của cửa hàng A là: (100%-20%)x = 80%.x (đồng)</p><p>Giá sau khi giảm lần 1 của cửa hàng B là:</p><p>(100%-10%)x = 90%.x (đồng)</p><p>Giá sau khi giảm lần 2 của cửa hàng B là:</p><p>(100%- 10%.90%)x = 91%.x (đồng)</p><p>So sánh: 80%.x &lt; 91%.x</p><p>Vậy để mua được sách rẻ hơn thì em sẽ vào cửa hàng A.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Tuyết N,

 

Bài giải chi tiết:

Gọi giá ghi trên bìa sách là x (đồng)

Giá sau khi giảm của cửa hàng A là: (100%-20%)x = 80%.x (đồng)

Giá sau khi giảm lần 1 của cửa hàng B là:

(100%-10%)x = 90%.x (đồng)

Giá sau khi giảm lần 2 của cửa hàng B là:

(100%- 10%.90%)x = 91%.x (đồng)

So sánh: 80%.x < 91%.x

Vậy để mua được sách rẻ hơn thì em sẽ vào cửa hàng A.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x 1) x^(2)−3x−10−(2x+1)(x−5)=0

14

Được xác nhận