Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

20 tháng 1 2022 00:37

câu hỏi

hai bình phương bằng bao nhiêu


12

1


Phan T

20 tháng 1 2022 06:59

4 nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận