Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô M

02 tháng 2 2021 13:15

câu hỏi

h2+02=


11

4


Ngô M

02 tháng 2 2021 13:18

h=2>22 02=00 nên 22+00=22

Dũng H

07 tháng 2 2021 23:55

h=3<33 03=00 nên 33+00=33

Ngọc M

08 tháng 2 2021 02:04

22

Trường Đ

14 tháng 2 2021 03:22

22

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5 giờ 25 phút -3 giờ 15 phút

29

Lihat jawaban (16)