Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen V

09 tháng 11 2020 12:56

câu hỏi

Hãy trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị.


10

2


Phạm P

09 tháng 11 2020 14:24

* Hoàn cảnh: - Do các nước Tư Bản Phương Tay ngày càng can thiệp vào Nhật Bản. - Tháng 6-1868,vua Thiên Hoàng Minh Trị đã thực hiện cải cách đó là cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị,nhằm giúp Nhật Bản thoát khỏi tình hình phong kiến lạc hậu. * Nội dung: - Chính trị: Bãi bỏ chế độ nông nô,đưa Quý Tộc tử sản hóa và Đại Tư Sản lên nắm chính quyền. - Kinh tế:Chính phủ thi hàng nhiều chính sách như Thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền sở hữu ruộng đất của giai cấp Phong kiến, xây dựng cơ sở hạ tầng... - Quân sự: Tổ chức và Huấn luyện theo kiểu Phương Tây, sản xuất vũ khí được chú trọng. - Giáo dục: Thi hành nhiều chính sách giáo dục bắt buộc: + Chú trọng nội dung khoa học,kĩ thuật + Cho học sinh ưu tú đi học ở Phương Tây. *Kết quả: - Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trong nước. - Giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp

Nguyen V

09 tháng 11 2020 22:44

bạn làm đúng rồi đấy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản tình hình nước nga như thế nào

0

Lihat jawaban (1)