Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan H

19 tháng 11 2019 15:19

câu hỏi

hãy tả về trường của bạn , tất nhiên là bằng tiếng anh . ( cho mình một số gợi ý nhá )


1

1


Phan T

25 tháng 11 2019 14:04

my school is..........(tên trường của bạn) it's big(nó như thế nào) ..............

Phan H

26 tháng 11 2019 12:31

thế này có được theo gợi ý của bạn không ? My school is tidy and fresh, there are many trees in the playgrond. It help me watch and study for biology .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I.supply the correct form of the words in brackets to complete these sentences 1 My father will spend an amount of time _____our walls before Tet(Relaint)

0

Lihat jawaban (1)

Hoàn thành câu với những tử chỉ 1. I/ move/Hanoi/ when/ I/in/ high school.

5

Được xác nhận