Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

24 tháng 2 2020 16:32

câu hỏi

hãy tính thế tích khí CO2 (dktc) tạo thành để dập tắt dám cháy nếu trong bunhf chữa cháy có dung dịch chúe 989g H2SO4 tác dụng vs dd NaHCO3


0

1


H. Thu

11 tháng 3 2020 07:59

H2SO4 + 2NaHCO3  Na2SO4 + 2H2O + 2CO2 989/98 989/49 => V(CO2) = 452,1 (l)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 8 gam CuO vào 200 gam dung dịch HCl 10,95% thu được dung dịch A. Tính C% các chất có trong dung dịch A

9

Được xác nhận