Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

05 tháng 11 2020 12:13

câu hỏi

hãy tính hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2(SO4)3


5

1


Nguyễn T

07 tháng 11 2020 06:10

Gọi hóa trị cần tìm của Fe là x Theo quy tắc hóa trị : x. 2=II. 3 x. 2=VI x=VI:2 x=III Vậy hóa trị Fe là III Chúc bn học tốt ⭐💯💯💯⭐ 💯⭐💯💯⭐ ⭐⭐💯💯⭐ ⭐⭐💯💯⭐ ⭐⭐💯💯⭐ ⭐⭐💯💯⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐💯💯💯⭐ 💯💯⭐💯💯 💯💯⭐💯💯 💯💯⭐💯💯 💯💯⭐💯💯 ⭐💯💯💯⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐💯💯💯⭐ 💯💯⭐💯💯 💯💯⭐💯💯 💯💯⭐💯💯 💯💯⭐💯💯 ⭐💯💯💯⭐

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hòa tan hết 1.72 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe, Mg, Zn và Al bằng H2SO4 loãng thu được V lít khí (đkc) và 7.48 gam muối sunfat khan.a) Tính giá trị của V. b) Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt là 48, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. 1) Tìm CTHH R 2) Viết phương trình pứ thực hiện dãy chuyển hóa sau( ghi rõ điều kiện pứ nếu có): H2R ---> RO2 ---> RO3 ---> H2RO4 ---> H2 ---> Cu.

3

Được xác nhận