Square root
VBT
Calculator
magnet

Tu T

11 tháng 2 2020 08:18

câu hỏi

Hãy tìm CTHH các chất A,B,C,D và thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau : Fe -> A -> B -> C -> D -> SO2


0

1


Trần N

13 tháng 2 2020 13:44

A:FeCl2 B:Fe(OH)2 C:FeO D:FE

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

N2+O2-->N2O3

7

Lihat jawaban (1)