Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

16 tháng 12 2019 14:33

câu hỏi

hảy chuyển nhửng câu sau đây sang câu nói gián tiếp "they said:learning english now"


0

2


Oanh N

20 tháng 12 2019 10:15

they told me to learn English then

Hùynh T

20 tháng 12 2019 15:09

they asked to me learn English then

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

choose thế word that has the underlined part pronounced differently from the others

12

Lihat jawaban (1)