Square root
VBT
Calculator
magnet

Tri T

17 tháng 10 2020 07:26

câu hỏi

Hãy cho biết ở nhiệt độ nào thì nước vừa trạng thái rắn , vừa trạng thái lỏng và nước vừa ở trạng thái lỏng, vừa ở trạng thái bay hơi


9

1


Phan Đ

03 tháng 11 2020 14:36

40 độ c nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho m gam hỗn hợp X gồm A1 và MgCO3 vào dung dịch H2SO4 dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9 gam hỗn hợp Y gồm H2 và CO2. dY/He=7,5. Tính thành phần % về khối lượng và về số mol của mỗi chất trong hỗn hợp X ban đầu?

7

Lihat jawaban (1)