Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng K

13 tháng 3 2020 04:22

câu hỏi

Hãy cho biết 67,21 khí oxi (dktc) là: a) Bao nhiêu mol phân tử oxi. b) Bao nhiêu g phân tử oxi. c) Bao nhiêu phân tử khí oxi.


0

1


Bùi T

15 tháng 3 2020 06:25

a) 67,21 : 22,4 = 3 mol b) 3 x 16 = 48g c) 3 x 6.10²³ = 18.10²³

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người ta dùng đèn xì oxi - axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi ( đktc ) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen

2

Lihat jawaban (1)