Square root
VBT
Calculator
magnet

Thành D

26 tháng 12 2019 10:24

câu hỏi

hợp chất A có công thức X03 có tỉ khối đối với hiđro là 40 Hãy xác định CTHH của hợp chất A


0

1


P. Liên

04 tháng 1 2020 18:14

M(XO3) = 40x2 = 80(g/mol) X+ 3.16 = 80 => X = 32 (S) SO3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

N2+O2-->N2O3

7

Lihat jawaban (1)