Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ T

11 tháng 11 2019 02:50

câu hỏi

hình thức của cuộc Duy Tân Minh Trị Tại sao nói cuộc cách mạng Duy Tân Minh Trị là không triệt để


0

1


Y. Như

21 tháng 11 2019 10:36

Cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì mục đích của cách mạng tư sản là xoá bỏ chế độ phong kiến. Tuy nhiên sau cải cách, Nhật Bản theo chế độ quân chủ lập hiến - tức là bên cạnh Thiên hoàng còn có Quốc hội.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhận xét chính sách của thực dân Anh đối với Ấn Đọ vf hậu quả của nó đối với nhân dân Ấn Đọ?

6

Lihat jawaban (2)