Square root
VBT
Calculator
magnet

BÙI T

04 tháng 11 2019 13:30

câu hỏi

Hàng trên có 555 quyển sách, hàng dưới có gấp 5 lần hàng trên. Hỏi cả hai hàng có bao nhiêu quyển sách?


0

1


Ngô D

10 tháng 11 2019 08:50

Hàng dưới có số quyển sách là : 555 ×5 = 2775 ( quyển sách ) Cả hai hàng có số quyển sách là : 555 + 2775 = 3330 ( quyển sách ) Đ/S : 3330 quyển sách

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9÷9×7-1=

1

Lihat jawaban (7)