Square root
VBT
Calculator
magnet

Quy B

11 tháng 4 2020 08:43

câu hỏi

hỗn số 123 viết dưới dạng số thập phân là


0

2


Gương G

11 tháng 4 2020 13:33

là hỗn số 1 2/3 thì viết dưới dạng số thập phân là:

Gương G

11 tháng 4 2020 13:33

1,6666

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Số dân ở xã hiện nay có 4000 người a/ Với mức tăng dần hằng năm cứ 1000 người thì tăng thêm bao nhiêu người b/ Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

23

Lihat jawaban (6)