Square root
VBT
Calculator
magnet

Tam T

06 tháng 12 2019 08:37

câu hỏi

hơn many students do ắt school


0

1


Trần N

11 tháng 12 2019 03:15

how many students do at school sửa lại có thể đặt những câu hỏi như: how many students in your school how many students in that school đó là ví dụ mình cho bạn nha mình quên nói câu hỏi bạn sai bạn hỏi how many nghĩa là (bao nhiêu) bạn lại thêm do là ko đúng nhá do là (làm) nha mong bạn chú ý hơn mình cũng chúc bạn học tốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He had to leave school ..........his hard life A.because of B. because C.although D. even though

20

Được xác nhận