Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương P

10 tháng 8 2022 03:00

câu hỏi

Hỗn hợp X chứa 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp có phân tử khối trung bình là 31,6. Cho 6,32 gam X lội qua 200 gam dung dịch (gồm nước và chất xúc tác thích hợp), thu được dung dịch Y và thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí khô Z (đktc), tỉ khối của hỗn hợp Z so với H2 là 16,5. Biết rằng các phản ứng chỉ tạo ra sản phẩm chính và dung dịch Y chứa anđehit có nồng độ 1,3046%.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

17 tháng 8 2022 15:32

Được xác nhận

Xin chào em Phương P, Đây là một bài tập thuộc Chương Bài giải chi tiết Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính nguyên tử khối của Ag biết :109Ag chiếm 44%

2

Được xác nhận