Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

27 tháng 10 2022 03:37

câu hỏi

Hỗn hợp T gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam T thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 21,75 gam Glyxin và 16,02 gam Alanin. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn trong Z và tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 17. Giá trị của m là

Hỗn hợp T gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam T thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 21,75 gam Glyxin và 16,02 gam Alanin. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn trong Z và tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 17. Giá trị của m là


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12, bài tập peptit</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có Gly: Ala = 29 : 18 ⇒ tổng số mắt xích của T là bội số của:</p><p>(29 + 18)k = 47k ( với k là số nguyên dương)</p><p>Tổng số liên kết peptit là 16 ⇒ k đạt GTLN khi Z chứa 15 mắt xích ( ứng với 14 liên kết peptit) , Y chứa 2 mắt xích ( ứng với 1 liên kết peptit), X chứa 2 mắt xích ( ứng với 1 liên kết peptit)</p><p>⇒ 47k ≤ 2.2 + 2. 3 + 4. 15 ⇒ k ≤ 1,48 ⇒ k = 1</p><p>Quy đổi 3 peptit X, Y, Z thành một peptit G chứa 47 mắt xích gồm 29 Gly và 18 Ala, đồng thời giải phóng ra 8 phân tử H<sub>2</sub>O.</p><p>Có n<sub>G</sub> = 0,29 : 29 = 0,01 mol</p><p>2X + 3Y + 4Z → 29Gly-18Ala + 8H<sub>2</sub>O</p><p>m = m<sub>G</sub> + m<sub>H2O</sub> = 0,01. (29. 75 + 18. 89 - 46.18) + 0,08. 18 = 30,93g</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12, bài tập peptit

Bài giải chi tiết:

Ta có Gly: Ala = 29 : 18 ⇒ tổng số mắt xích của T là bội số của:

(29 + 18)k = 47k ( với k là số nguyên dương)

Tổng số liên kết peptit là 16 ⇒ k đạt GTLN khi Z chứa 15 mắt xích ( ứng với 14 liên kết peptit) , Y chứa 2 mắt xích ( ứng với 1 liên kết peptit), X chứa 2 mắt xích ( ứng với 1 liên kết peptit)

⇒ 47k ≤ 2.2 + 2. 3 + 4. 15 ⇒ k ≤ 1,48 ⇒ k = 1

Quy đổi 3 peptit X, Y, Z thành một peptit G chứa 47 mắt xích gồm 29 Gly và 18 Ala, đồng thời giải phóng ra 8 phân tử H2O.

Có nG = 0,29 : 29 = 0,01 mol

2X + 3Y + 4Z → 29Gly-18Ala + 8H2O

m = mG + mH2O = 0,01. (29. 75 + 18. 89 - 46.18) + 0,08. 18 = 30,93g

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận