Square root
VBT
Calculator
magnet

Hai Y

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

Hàm số y=x 3 +3x 2+4 nghịch biến trên khoảng


3

2


Hà K

Đã được trả lời 4 ngày trước

<p>y'= 3x2+6x</p><p>y'=0&nbsp;</p><p>=&gt; x= -2; x=0</p><p>BBT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+</p><p>=&gt; KL nghịch biến trên khoảng (-2;0)</p>

y'= 3x2+6x

y'=0 

=> x= -2; x=0

BBT            -2               0    

           +        0        -      0        +

=> KL nghịch biến trên khoảng (-2;0)

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

Đã được trả lời 3 ngày trước

<p>Xin chào em Hai Y,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Giải tích: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>y=x<sup>3</sup>+3x<sup>2</sup>+4</p><p>=&gt; y'=3x<sup>2</sup>+6x</p><p>Hàm số nghịch biến khi y'≤0</p><p>&lt;=&gt; 3x<sup>2</sup>+6x≤0</p><p>&lt;=&gt; -2≤x≤0</p><p>Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng [-2;0]<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Hai Y,
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Giải tích: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài giải chi tiết: 

y=x3+3x2+4

=> y'=3x2+6x

Hàm số nghịch biến khi y'≤0

<=> 3x2+6x≤0

<=> -2≤x≤0

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng [-2;0]
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)&gt;0

1

Được xác nhận