Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan A

11 tháng 10 2022 13:35

câu hỏi

hộ e với ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Hóa, lớp 9<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>-Trích mẫu thử, đánh số thứ tự và cho vào ống nghiệm</p><p>-Cho dung dịch NaOH qua các dung dịch trên&nbsp;</p><p>Kết tủa trắng: MgCl2;Mg(NO3)2&nbsp;</p><p>⇒ Đặt là nhóm 1&nbsp;</p><p>Phương trình: MgCl2+2NaOH→Mg(OH)2↓+NaCl Mg(NO3)2+2NaOH→Mg(OH)2↓+NaNO3&nbsp;</p><p>Khí mùi khai bay lên:NH4Cl:</p><p>,NH4NO3&nbsp;</p><p>⇒ Đặt là nhóm 2 NH4Cl+NaOH→NaCl+NH3↑+H2O NH4NO3+NaOH→NaNO3+NH3↑+H2O&nbsp;</p><p>-Cho nhóm 1 vào dung dịch AgNO3 Không hiện tượng:Mg(NO3)2&nbsp;</p><p>Kết tủa trắng: MgCl2&nbsp;</p><p>Phương trình: MgCl2+2AgNO3→2AgCl↓+Mg(NO3)2 -Cho nhóm 2 vào dung dịch AgNO3 Không hiện tượng: NH4NO3&nbsp;</p><p>Kết tủa trắng: NH4Cl&nbsp;</p><p>Phương trình: NH4Cl+2AgNO3→2AgCl↓+NH4NO3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Hóa, lớp 9
Bài giải chi tiết: 

-Trích mẫu thử, đánh số thứ tự và cho vào ống nghiệm

-Cho dung dịch NaOH qua các dung dịch trên 

Kết tủa trắng: MgCl2;Mg(NO3)2 

⇒ Đặt là nhóm 1 

Phương trình: MgCl2+2NaOH→Mg(OH)2↓+NaCl Mg(NO3)2+2NaOH→Mg(OH)2↓+NaNO3 

Khí mùi khai bay lên:NH4Cl:

,NH4NO3 

⇒ Đặt là nhóm 2 NH4Cl+NaOH→NaCl+NH3↑+H2O NH4NO3+NaOH→NaNO3+NH3↑+H2O 

-Cho nhóm 1 vào dung dịch AgNO3 Không hiện tượng:Mg(NO3)2 

Kết tủa trắng: MgCl2 

Phương trình: MgCl2+2AgNO3→2AgCl↓+Mg(NO3)2 -Cho nhóm 2 vào dung dịch AgNO3 Không hiện tượng: NH4NO3 

Kết tủa trắng: NH4Cl 

Phương trình: NH4Cl+2AgNO3→2AgCl↓+NH4NO3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

2

Được xác nhận