Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan A

20 tháng 10 2022 13:54

câu hỏi

hộ e với ạ

alt

8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 16:46

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Lan A</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn hóa 11, Chương Sự điện li, Bài Phản ứng trao đổi ion</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>a) H<sub>3</sub>PO<sub>4 </sub>+ 3AgNO<sub>3</sub> -&gt; 3HNO<sub>3</sub> + Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub></p><p>PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>+ 3Ag<sup>+</sup> -&gt; Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub></p><p>b) Na<sub>3</sub>PO<sub>4 </sub>+ 3AgNO<sub>3</sub> &nbsp;-&gt;NaNO<sub>3</sub> + Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub></p><p>PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>+ 3Ag<sup>+</sup> -&gt; Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub></p><p>c) H<sub>3</sub>PO<sub>4 &nbsp;</sub>+ Ca(OH)<sub>2 </sub>-&gt; CaHPO4+ 2H<sub>2</sub>O (tỷ lệ 1:1)</p><p>d) 2H<sub>3</sub>PO4 + Ca(OH)<sub>2</sub> -&gt; Ca(H<sub>2</sub>PO4)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O (tỷ lệ 2:1)</p><p>3Ca<sup>2+</sup> + 2PO<sub>4</sub><sup>3-</sup> --&gt; Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>&nbsp;</p><p>e) 2H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 3Ca(OH)<sub>2</sub> -&gt; Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>+ 2H<sub>2</sub>O (tỷ lệ 2:3)</p><p>f) H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> &nbsp;-&gt; 2KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Lan A

Đây là một bài tập thuộc môn hóa 11, Chương Sự điện li, Bài Phản ứng trao đổi ion

Lời giải chi tiết:

a) H3PO4 + 3AgNO3 -> 3HNO3 + Ag3PO4

PO43-+ 3Ag+ -> Ag3PO4

b) Na3PO4 + 3AgNO3  ->NaNO3 + Ag3PO4

PO43-+ 3Ag+ -> Ag3PO4

c) H3PO4  + Ca(OH)2 -> CaHPO4+ 2H2O (tỷ lệ 1:1)

d) 2H3PO4 + Ca(OH)2 -> Ca(H2PO4)2 + 3H2O (tỷ lệ 2:1)

3Ca2+ + 2PO43- --> Ca3(PO4)2 

e) 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 -> Ca3(PO4)2+ 2H2O (tỷ lệ 2:3)

f) H3PO4 + K2HPO4  -> 2KH2PO4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Lan A

20 tháng 10 2022 16:48

ứng dụng của phản ứng b là gì ạ

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 04:00

Ứng dụng của phản ứng 1. Dùng làm thuốc 2. Tiền chất của các hợp chất bạc khác 3. Tổng hợp hữu cơ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

4

Được xác nhận