Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

07 tháng 2 2020 12:39

câu hỏi

hòa tan m g hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe3O4,Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0.61mol HCl thu được dung dịch Y chứa (m+16.195)g hỗn hợp muối không chứa ion Fe3+ và 1.904 lít hỗn hợp khí Z gồm H2 và NO với tổng khối lượng là 1.57g cho NaOH dư vào Y thấy xuất hiện 24.44g kết tủa phần trăm khối lượng Cu có trong X là


0

1


P. Liên

14 tháng 3 2020 08:23

Đặt nH2 = x; nNO = y ⇒ nZ = x + y = 0,085 mol; mZ = 2x + 30y = 1,57(g). => giải hệ cho: x = 0,035 mol; y = 0,05 mol. Bảo toàn khối lượng: mH2O = 4,5(g). ⇒ nH2O = 0,25 mol. Bảo toàn nguyên tố Hidro: nNH4+ = 0,01 mol. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nFe(NO3)2 = 0,03 mol || nHNO3 = 2nO + 2nH2 + 4nNO + 10nNH4+ ⇒ nO = 0,12 mol ⇒ nFe3O4 = 0,03 mol. Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe2+/Y = 0,12 mol. Đặt nCu = a; nMg = b. Bảo toàn điện tích trong Y: 2a + 2b + 0,12 × 2 + 0,01 = 0,61. Kết tủa gồm Cu(OH)2, Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ⇒ m↓ = 98a + 58b + 0,12 × 90 = 24,44(g). => giải hệ cho: a = 0,08 mol; b = 0,1 mol ⇒ %mCu/X = 25,75%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X là: A. Đipeptit B. Tripeptit C. Tetrapeptit D. Pentapeptit

4

Được xác nhận