Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê C

09 tháng 2 2020 07:02

câu hỏi

Hòa tan hết m gam bột Zn trong V ml dung dịch chứa NaNO3 0,1 M và HCl dư thu được dung dịch X và 1,12g hỗn hợp Y gồm 2 khí N2 và H2 có tỉ khối so với He là 5,7 . a)Tính m và V b) tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch X


0

1


P. Nguyen

21 tháng 2 2020 07:12

Bạn xem lại đề bài là 1,12 lít hay 1,12 g nhé. a) nY=1,12/22,4 = 0,05 mol → nN2+nH2=0,05(1) mY=n.M=0,05.5,7.4=1,14 g → mN2+mH2=1,14 → 28nN2+2nH2=1,14(2) Từ (1) và (2) → nN2=0,04 mol và nH2=0,01 mol Zn +2H(+)→ Zn(2+) + H2 0,01 0,01 5Zn +12H(+)+ 2NO3(-)→ 5Zn(2+) + N2 +6H2O 0,2 0,08 0,04 → nZn=0,01+0,2=0,21 mol → mZn=0,21.65=13,65 (g) n(NO3-)=0,08 mol = n(NaNO3) → V(NaNO3) = 0,08/0,1 = 0,8 (l)=800ml b) Dung dịch X gồm: Zn2+(0,21 mol); Na+(0,08 mol), H+ và Cl- C(Zn2+)=0,21/0,8=0,2625(M) C(Na+) = 0,08/0,8 = 0,1 (M) Còn H+ và Cl- ta không tính được vì đề bài cho HCl dư

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

gọi tên các chất sau theo danh pháp thay thế a) CH3-CH(CH3)CH2CH3 b) CH3-CH2-CH2-CH3

3

Lihat jawaban (1)