Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

19 tháng 9 2022 03:00

câu hỏi

Give the correct form of the verb given in each following blank. She expects (promote) ___________soon, but things seem to go wrong.


12

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 12:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Sau expect có 2 trường hợp:</p><p>+ Chủ động: expect + to V</p><p>+ Bị động: expect + to be V3/ed</p><p>- Đáp án: She expects <strong>to be promoted </strong>soon, but things seem to go wrong. (Cô ấy mong đợi sẽ được thăng chức sớm, nhưng dường như mọi thứ diễn ra không được suông sẻ lắm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

- Sau expect có 2 trường hợp:

+ Chủ động: expect + to V

+ Bị động: expect + to be V3/ed

- Đáp án: She expects to be promoted soon, but things seem to go wrong. (Cô ấy mong đợi sẽ được thăng chức sớm, nhưng dường như mọi thứ diễn ra không được suông sẻ lắm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 03:37

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>She expects to be promoted soon, but things seem to go wrong.(Cô ấy mong đợi sẽ được thăng chức sớm, nhưng dường như mọi thứ diễn ra không được suông sẻ lắm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ

Bài giải chi tiết :  

She expects to be promoted soon, but things seem to go wrong.(Cô ấy mong đợi sẽ được thăng chức sớm, nhưng dường như mọi thứ diễn ra không được suông sẻ lắm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. I expected (invite) ______________ to the party, but I wasn't.

5

Được xác nhận