Square root
VBT
Calculator
magnet

Hung N

20 tháng 1 2020 12:03

câu hỏi

giải phương trình tích: 5(x+3)(x-2)=(x+5) (x-2)


0

1


Nguyễn N

05 tháng 2 2020 04:47

5(x+3)(x-2) - (x+5)(x-2) = 0 <=> (x-2) [ 5(x+3) - (x+5) ] = 0 <=> (x-2) [ (5x+15) - (x+5) ] = 0 <=> (x-2) ( 5x+15-x-5 ) = 0 <=> (x-2) ( 4x+10 ) = 0 => 2 th: + x-2 = 0 x = 2 + 4x+10 = 0 4x = -10 x = -10/4 x = -5/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy làm phép tính về trừ hai phân thức tôi chưa hiểu lắm

8

Lihat jawaban (1)