Square root
VBT
Calculator
magnet

Kathy K

05 tháng 2 2023 06:24

câu hỏi

Giâ trị x thoả mãn (-1/4)^x = 1- 0,9375


6

1


Minh P

05 tháng 2 2023 10:09

<p>Suy ra|x-1,4|=x+3,1 hoặc |x-1,4|=-(x+3,1)</p><p>Th1:|x-1,4|=x+3,1 thì x-1,4=x+3,1 hoặc -(x-1,4)=x+3,1</p><p>+) nếu x-1,4=x+3,1 thì:x-x=3,1+1,4=4,5 hay 0=4,5( vô lí)</p><p>+) nếu -(x-1,4)=x+3,1 thì-x-x=3,1-1,4 hay -2x=1,7 suy ra x=1,7:(-2)=-17/20</p><p>Th2:tương tự</p>

Suy ra|x-1,4|=x+3,1 hoặc |x-1,4|=-(x+3,1)

Th1:|x-1,4|=x+3,1 thì x-1,4=x+3,1 hoặc -(x-1,4)=x+3,1

+) nếu x-1,4=x+3,1 thì:x-x=3,1+1,4=4,5 hay 0=4,5( vô lí)

+) nếu -(x-1,4)=x+3,1 thì-x-x=3,1-1,4 hay -2x=1,7 suy ra x=1,7:(-2)=-17/20

Th2:tương tự

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận