Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

11 tháng 11 2022 12:16

câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất, gía trị lớn nhất của các hàm số sau : a, y= 5 cos x+7 b, 10-3 sin x c, y = 20-3 cos x d, y = 20-3 cos ^ 2x e, y = 20-7 sin ^2x g, y = 3 [ sin x] + 5 h, y = 3 [ cos x] - 1

Giá trị nhỏ nhất,  gía trị lớn nhất của các hàm số sau : 

a, y= 5 cos x+7

b,  10-3 sin x 

c,  y = 20-3 cos x 

d,  y = 20-3 cos ^ 2x 

e,  y = 20-7 sin ^2x

g, y = 3 [ sin x]  + 5

h,  y = 3 [ cos x]  - 1

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

12 tháng 11 2022 08:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đỗ T,&nbsp;</p><p><br>Đây là một bài tập thuộc bài hàm số lượng giác<br>Bài giải chi tiết:<br>a.&nbsp;</p><p>-1&lt;= cosx &lt;= 1</p><p>&lt;=&gt; 2 &lt;= 5cosx + 7 &lt;= 12</p><p>Vậy GTNN: 2, GTLN: 12</p><p>b. -1&lt;= sin&lt;= 1</p><p>&lt;=&gt; 13 &gt;= -3sinx + 10 &gt;= 7</p><p>Vậy GTNN: 7, GTLN: 13</p><p>c. -1&lt;= cosx&lt;= 1</p><p>&lt;=&gt; 23 &gt;= -3cosx + 20 &gt;= 17</p><p>Vậy GTNN: 17, GTLN: 23</p><p>d.</p><p>0 &lt;= cos^2x &lt;= 1</p><p>&lt;=&gt; 20 &gt;=20+ -3cos^2x &gt;= 17</p><p>Vậy GTNN: 17, GTLN: 20</p><p>e.</p><p>0 &lt;= sin^2x &lt;= 1</p><p>&lt;=&gt; 20 &gt;=20+ -7sin^2x &gt;= 13</p><p>Vậy GTNN: 13, GTLN: 20</p><p>g.</p><p>0 &lt;= |sinx| &lt;= 1</p><p>&lt;=&gt; 5 &lt;= 3 |sin x| &nbsp;+ 5 &lt;= 8</p><p>Vậy GTNN: 5, GTLN: 8</p><p>h.</p><p>0 &lt;= |cosx| &lt;= 1</p><p>&lt;=&gt; -1 &lt;= 3 |cos x| &nbsp;- 1 &lt;= 2</p><p>Vậy GTNN: -1, GTLN: 2</p><p><br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Đỗ T, 


Đây là một bài tập thuộc bài hàm số lượng giác
Bài giải chi tiết:
a. 

-1<= cosx <= 1

<=> 2 <= 5cosx + 7 <= 12

Vậy GTNN: 2, GTLN: 12

b. -1<= sin<= 1

<=> 13 >= -3sinx + 10 >= 7

Vậy GTNN: 7, GTLN: 13

c. -1<= cosx<= 1

<=> 23 >= -3cosx + 20 >= 17

Vậy GTNN: 17, GTLN: 23

d.

0 <= cos^2x <= 1

<=> 20 >=20+ -3cos^2x >= 17

Vậy GTNN: 17, GTLN: 20

e.

0 <= sin^2x <= 1

<=> 20 >=20+ -7sin^2x >= 13

Vậy GTNN: 13, GTLN: 20

g.

0 <= |sinx| <= 1

<=> 5 <= 3 |sin x|  + 5 <= 8

Vậy GTNN: 5, GTLN: 8

h.

0 <= |cosx| <= 1

<=> -1 <= 3 |cos x|  - 1 <= 2

Vậy GTNN: -1, GTLN: 2Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)