Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh H

09 tháng 2 2023 15:32

câu hỏi

giúppp

giúppp

alt

5

1


Nguyễn Đ

11 tháng 2 2023 02:35

<p>22)&nbsp;</p><p>3x - 3⁄2 -5x + 10⁄3 = 1</p><p>= 3x - 5x = 1 + 3⁄2 - 10⁄3</p><p>= -2x = -5⁄6</p><p>= x = 5⁄12</p><p>23)&nbsp;</p><p>1⁄2x + 1⁄5 = 2⁄3x-1⁄4</p><p>= 1⁄2x -2⁄3x &nbsp;+ 1⁄4 &nbsp;+ 1⁄5 = 0</p><p>= -1⁄6x + 9⁄20 = 0</p><p>= -1⁄6x = -9⁄20</p><p>= x= 27⁄10</p><p>24)</p><p>-1⁄5x -2⁄3 = 1⁄10x + 5⁄6</p><p>= -1⁄5x -1⁄10x -2⁄3 -5⁄6 = 0</p><p>= -3⁄10x -3⁄2 = 0</p><p>= -3⁄10x = 3⁄2</p><p>= x = -5</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

22) 

3x - 3⁄2 -5x + 10⁄3 = 1

= 3x - 5x = 1 + 3⁄2 - 10⁄3

= -2x = -5⁄6

= x = 5⁄12

23) 

1⁄2x + 1⁄5 = 2⁄3x-1⁄4

= 1⁄2x -2⁄3x  + 1⁄4  + 1⁄5 = 0

= -1⁄6x + 9⁄20 = 0

= -1⁄6x = -9⁄20

= x= 27⁄10

24)

-1⁄5x -2⁄3 = 1⁄10x + 5⁄6

= -1⁄5x -1⁄10x -2⁄3 -5⁄6 = 0

= -3⁄10x -3⁄2 = 0

= -3⁄10x = 3⁄2

= x = -5

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 có phải là ước của 10 ko

3

Được xác nhận