Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng N

18 tháng 12 2022 12:44

câu hỏi

Giúp vs:((

Giúp vs:((

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 12:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hằng N,<br>Bài giải chi tiết:</p><p>A = 1 + 3 + 3<sup>2</sup> + ... + 3<sup>2021</sup></p><p>3A = 3 + 3<sup>2 </sup>+ 3<sup>3</sup> + ... + 3<sup>2022</sup></p><p>3A - A = 3<sup>2022 </sup>- 1</p><p>2A = 3<sup>2022 </sup>- 1</p><p>A = (3<sup>2022 </sup>- 1) : 2 = B - 1/2</p><p>B - A = 1/2</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Hằng N,
Bài giải chi tiết:

A = 1 + 3 + 32 + ... + 32021

3A = 3 + 32 + 33 + ... + 32022

3A - A = 32022 - 1

2A = 32022 - 1

A = (32022 - 1) : 2 = B - 1/2

B - A = 1/2


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận