Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn G

02 tháng 11 2022 13:26

câu hỏi

Giúp với ạ

Giúp với ạ

alt

7

2


Bùi Đ

03 tháng 11 2022 00:51

<p>số tiền bạn lan mua 3 quyển 120.3 = 360</p><p>số tiền bạn lan phải trả khi được giảm 10 phần trăm là</p><p>90.360:100=324</p><p>số tiền bạn lan được trả lại là</p><p>350-324=26</p>

số tiền bạn lan mua 3 quyển 120.3 = 360

số tiền bạn lan phải trả khi được giảm 10 phần trăm là

90.360:100=324

số tiền bạn lan được trả lại là

350-324=26

NGUYEN H

03 tháng 11 2022 01:30

<p>Tổng giá tiền số sách mà bạn Lan phải trả khi chưa được giảm giá là:</p><p>120000.3 = 360000 (đồng)</p><p>Sau khi được giảm 10% tổng số tiền của hóa đơn thì số tiền mà bạn Lan được giảm là</p><p>360000.10%=360000.10/100=36000</p><p>Số tiền mà bạn Lan phải trả cho cửa hàng là :</p><p>360000 – 36000 = 324000 đồng</p><p>Số tiền bạn Lan được trả lại sau khi đưa cô thu ngân 350000 đồng là:</p><p>350000 – 324000 =26000 (đồng)</p><p>Vậy số tiền bạn Lan được trả lại sau khi đưa cô thu ngân là 350 000 đồng là 26 000 đồng.</p>

Tổng giá tiền số sách mà bạn Lan phải trả khi chưa được giảm giá là:

120000.3 = 360000 (đồng)

Sau khi được giảm 10% tổng số tiền của hóa đơn thì số tiền mà bạn Lan được giảm là

360000.10%=360000.10/100=36000

Số tiền mà bạn Lan phải trả cho cửa hàng là :

360000 – 36000 = 324000 đồng

Số tiền bạn Lan được trả lại sau khi đưa cô thu ngân 350000 đồng là:

350000 – 324000 =26000 (đồng)

Vậy số tiền bạn Lan được trả lại sau khi đưa cô thu ngân là 350 000 đồng là 26 000 đồng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận