Square root
VBT
Calculator
magnet

FAN H

18 tháng 3 2023 03:28

câu hỏi

Giúp tớ bài này với!

Giúp tớ bài này với!

alt

8

1


Đinh H

18 tháng 3 2023 11:32

<p>a) sai, sân , sợ</p><p>xoè , xuân , xoá</p><p>b) ảnh bảng đỏ</p><p>đũa cõng liễu</p><p>&nbsp;</p>

a) sai, sân , sợ

xoè , xuân , xoá

b) ảnh bảng đỏ

đũa cõng liễu

 

FAN H

22 tháng 3 2023 13:14

mà câu này gạch dưới ba trường hợp mà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đổi các phân số sau thành phân số thập phân : 6/5;7/2;8/25;11/50;23/125;17/20;41/200

3

Lihat jawaban (1)