Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

27 tháng 12 2022 06:38

câu hỏi

Giúp mik với ạ

Giúp mik với ạ

alt

6

1


Hoàng C

28 tháng 12 2022 08:30

<p>bằng 10</p>

bằng 10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x 1) x^(2)−3x−10−(2x+1)(x−5)=0

14

Được xác nhận